HOME / BOEKEN / Dilemma’s van sociale zekerheid

BOEKEN / 1 januari 1997

Dilemma’s van sociale zekerheid

Teulings, C.N., R.J. van der Veen & W. Trommel, 1997, Dilemma’s van sociale zekerheid: een analyse van 10 jaar herziening van het stelsel van sociale zekerheid. Amsterdam: VUGA.

REAGEER